Ο ιστοχώρος iasonkolonou.gr (εφεξής αποκαλούμενος ως «Ιστοχώρος») δημιουργήθηκε από τoν Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο ΙΑΣΩΝ Κολωνού (εφεξής αποκαλούμενο ως «Κύριος του Ιστοχώρου»). Η χρήση του Ιστοχώρου υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Χρησιμοποιώντας τον Ιστοχώρο, αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει τους εν λόγω Όρους και συμφωνείτε να τους τηρήσετε. Ο Κύριος του Ιστοχώρου διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που αφορούν το περιεχόμενο του Ιστοχώρου. Με εξαίρεση τη δυνατότητα του να «μεταφορτώνετε» (download) και να τυπώνετε μικρό αριθμό αντιγράφων του περιεχομένου του Ιστοχώρου αυστηρά για προσωπική σας χρήση, δεν επιτρέπεται να προβείτε σε πώληση, μεταφορά, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή ή παρουσίαση με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου του Ιστοχώρου χωρίς την ρητή συγκατάθεση του Κύριου.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστοχώρο, δηλώνετε απερίφραστα ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους εν λόγω Όρους. Ο Κύριος του Ιστοχώρου μπορεί να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους που δημοσιεύονται στον Ιστοχώρο καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοχώρου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Ο Κύριος του Ιστοχώρου μπορεί να συμπεριλαμβάνει ή να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστοχώρους του Διαδικτύου. Στους εν λόγω ιστοχώρους μπορεί να παρουσιάζονται απόψεις, συστάσεις ή άλλες πληροφορίες προερχόμενες από άτομα, οργανισμούς ή εταιρείες.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ο Κύριος του Ιστοχώρου ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ. Ο Κύριος του Ιστοχώρου ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ, ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΄Η ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΄Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΄Η ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΡΙΤΩΝ, Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΩΛΗΣΗ ΄Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Το περιεχόμενο του Ιστοχώρου, που περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα, γραφικά, εικόνες, video, ήχους, κλπ. (εφεξής αποκαλούμενα ως «Περιεχόμενο») προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και ο Κύριος του Ιστοχώρου διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το Περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Μετά την αποδοχή από πλευράς σας των εν λόγω Όρων, ο Κύριος του Ιστοχώρου σας εξουσιοδοτεί να βλέπετε, «κατεβάζετε» και τυπώνετε έναν μικρό αριθμό αντιγράφων του περιεχομένου του Ιστοχώρου αποκλειστικά για δική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε, διαθέτετε προς πώληση, εκχωρείτε ή να μεταφέρετε το Περιεχόμενο ή να αναπαραγάγετε, παρουσιάζετε δημοσίως, διανείμετε ή άλλως χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς ή για άλλο λόγο, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρητή άδεια εκ μέρους του Κυρίου του Ιστοχώρου. Το Περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική προειδοποίηση κατά την κρίση του Κυρίου του Ιστοχώρου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η πολιτική «προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τβασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 679/2016 («ΓΚΠΔ»), Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι ο ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ Κολωνού, όπως νομίμως εκπροσωπείται, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του παρόντος Ιστοχώρου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου. Για τις βασικές υποχρεώσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα βασικά δικαιώματα των πολιτών μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ορισθέντα Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Συλλόγου μας, ως ακολούθως:

Μέσω e-mail στη διεύθυνση iason.kolonou@gmail.com
ή
Μέσω αλληλογραφίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τριπόλεως 11, Κολωνός, Τ.Κ. 10444